Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα: Erasmus +
Βασική δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ΄καλών πρακτικών
Δράση: Στρατηγικές συμπράξεις για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Τίτλος έργου: Ανταλλαγή δεξιοτήτων: ανταλλαγή δεξιοτήτων για Μάθηση στην Εργασία στην ΕΕΚ στον τομέα της φιλοξενίας στην Ευρώπη
Ημερομηνία έναρξης: 1/9/2020
Ημερομηνία λήξης: 31/08/2023

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.