Αποτελέσματα

Στο έργο Skills Swap, έχουμε διάφορους στόχους. Αυτοί περιλαμβάνουν:

  •  Σχεδιασμός, δοκιμή και επικύρωση ενός νέου προγράμματος μάθησης βασισμένο στην εργασία για υπαλλήλους και εκπαιδευόμενους στον τομέα της φιλοξενίας μέσω «Ανταλλαγής Δεξιοτήτων»
  • Υποστήριξη εταιρειών φιλοξενίας και εργοδοτών με μια νέα μέθοδο μάθησης βασισμένη στην εργασία για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού τους
  • Παροχή νέων, σύγχρονων και συναφών εργασιακών δεξιοτήτων στους εργαζομένους και τους μαθητευόμενους στον τομέα της φιλοξενίας μέσω «ανταλλαγής δεξιοτήτων»
  • Εξοπλισμός εκπαιδευτών, συντονιστών και άλλων τύπων εκπαιδευτών που εργάζονται στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης (εκπαιδευτές, αξιολογητές, προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού, προσωπικό με αρμοδιότητες για την οργάνωση εργασιακής εμπειρίας, «δοκιμαστές» εργασίας , πρακτική άσκηση και μαθητεία) με νέους πόρους των «δεξιοτήτων ανταλλαγής» και τεχνικές


Κατά τη διάρκεια του έργου, υπάρχουν διάφοροι τρόποι συμμετοχής όλων των παραπάνω. Κάθε οργανισμός εταίρος οργανώνει μια «συμβουλευτική ομάδα» άτυπων συγκεντρώσεων για να συζητήσει το έργο. Θα γίνουν επίσης πιλοτικές δοκιμές για να δοκιμάσουμε τα μοντέλα που αναπτύσσουμε και να λάβουμε πλήρη και ειλικρινή ανατροφοδότηση από όλους όσους συμμετέχουν.

Θα έχουμε πολλές άτυπες τοπικές συναντήσεις κάθε λίγους μήνες (ανάλογα με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς Covid) , οι συνεργάτες θα συναντηθούν σε μια από τις τοποθεσίες τους για να συζητήσουν το έργο.

Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά για οποιεσδήποτε εκδηλώσεις δικτύωσης – αλλά έχουμε επίσης ένα πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων το καλοκαίρι του 2023, όταν θα είμαστε σε θέση να μοιραστούμε επίσημα όλα τα αποτελέσματά μας και να κοιτάξουμε το μέλλον.

Όντας ένα έργο Erasmus +, σχεδιάζουμε επίσης αποτελέσματα που, μόλις τα δοκιμάσουμε, θα τα δημοσιεύσουμε και θα τα μοιραστούμε. Αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία ονομάζονται «Πνευματικά Αποτελέσματα» θα παραχθούν σε διάφορα χρονικά σημεία μεταξύ 2021 και 2023 και μπορούν να ληφθούν σε αυτό το μέρος της ιστοσελίδας όταν ολοκληρωθούν.

Τα Πνευματικά Προϊόντα είναι τα ακόλουθα :

ΠΠ1 Μεθοδολογικό Πλαίσιο ανταλλαγής δεξιοτήτων

Έρευνα ιστορικού – διερεύνηση των θεμάτων. Διαβούλευση με τη βιομηχανία και σχεδιασμός της συνολικής προσέγγισης.

Transnational Combined Study for Skills Swap
Results of our study to develop a new Methodology for Sharing Skills at Hospitality
Συνοπτική Έκθεση

ΠΠ2-Πίνακας προδιαγραφής ρόλων και ικανότητας των επαγγελματιών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ο συντονιστής ανταλλαγής δεξιοτήτων – τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ και να μπορούν να κάνουν για να δημιουργήσουν, να συντονίσουν, να παρακολουθήσουν και να αναθεωρήσουν ανταλλαγές αποτελεσματικών δεξιοτήτων μέσα στις εταιρείες  και μεταξύ των  εταιρειών. Συγκεκριμένα, αυτά τα αποτελέσματα στοχεύουν να απαντήσουν :

Τι πρέπει να  μπορεί να κάνει ένας επαγγελματίας ΕΕΚ κατά τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεξιοτήτων φιλοξενίας μεταξύ των εργοδοτών; Ποιες είναι οι ευθύνες και τα καθήκοντα που εμπλέκονται; Πώς διασφαλίζουν ότι έχουν την εμπιστοσύνη τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου  για να ενθαρρύνουν τη διατήρηση και την εξέλιξη;

Ποια πρότυπα πρέπει να χρησιμοποιούν για τη δομή του ρόλου τους;

VET Practitioners’ role specification and competency matrix
Συνοπτική Έκθεση

ΠΠ3 Employer Resource Pack

Μια έκδοση καθοδήγησης για εταιρείες φιλοξενίας (ιδιοκτήτες και διευθυντές) που θα είναι και οι «οικοδεσπότες» και οι «αποστολείς» των ανταλλαγών δεξιοτήτων.

Αυτό το προϊόν θα   προσφέρει καθοδήγηση και μάθηση για την κάλυψη μιας σειράς πρακτικών πληροφοριών που απευθύνονται σε υπεύθυνους προσωπικού, διευθυντές και ιδιοκτήτες προσωπικού σχετικά με την ανταλλαγή δεξιοτήτων – τι είναι, τι την  κάνει διαφορετική  και πώς μπορεί να λειτουργήσει.

Skills Swap Employer Resource Handbook
Skills Swap Employer Handbook Resource Companion

ΠΠ4 Skills Swap eTracker

Μια ψηφιακή εφαρμογή για τους υπαλλήλους και τους μαθητευόμενους που κάνουν ανταλλαγές δεξιοτήτων, για να αξιοποιήσου τις ανταλλαγές δεξιοτήτων  στο έπακρο τους.

ΠΠ5 Ψηφιακή Εργαλειοθήκη

Για επαγγελματίες ΕΕΚ – ένας πόρος ηλεκτρονικής μάθησης που θα υποστηρίζει τις ανάγκες των συντονιστών ανταλλαγής δεξιοτήτων (σε σχέση με το πιο πάνω ΠΠ2)